Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇöp, Serdar
dc.contributor.authorİbiş, Salim
dc.contributor.authorKızıldemir, Özgür
dc.date.accessioned2021-05-11T11:15:45Z
dc.date.available2021-05-11T11:15:45Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÇÖP S,İBİŞ S,KIZILDEMİR Ö (2020). Seyahat Motivasyonlarının X, Y ve Z Kuşaklarına Göre Farklılıklarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(30), 2528 - 2550. DOI: https://doi.org10.26466/opus.693787en_US
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26466/opus.693787
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12941/15
dc.description.abstractÖz:Turizm pazarlamasında yaş faktörü önemli bir pazar bölümlendirme kriteri olarak kabul edilmektedir. Bireyler doğdukları yıla göre X, Y ve Z şeklinde belli kuşaklara ayrılmaktadır. Her kuşağın kendine has öne çıkan bazı davranış özellikleri bulunmaktadır. Bu davranış özellikleri turistik ürün ve hizmet tercihinde de belirleyici rol oynayabilmektedir. Her yaş grubunun farklılık gösteren seyahat davranışlarının belirlenmesi ve buna uygun ürün ve hizmet geliştirilmesi turizm pazarlaması açısından önemli bir konudur. Öte yandan insanları seyahate yönelten farklı nedenler bulunmaktadır. Seyahat motivasyonu olarak açıklanan bu nedenler bireyleri hem seyahate iten “itici faktörler”, hem de gidecekleri yerde onları çeken “çekici faktörler” olarak açıklanmaktadır. Bu araştırmanın amacı; X, Y ve Z kuşaklarının seyahat motivasyonlarının farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda her kuşaktan katılımcıların dâhil edildiği 566 kişiye kolayda örnekleme tekniği ile ulaşılarak seyahat motivasyonlarına ilişkin hazırlanan anket formu doldurtulmuştur. Elde edilen veriler nicel analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yedi boyuttan oluşan seyahat motivasyonlarının kuşaklara göre bazı farklılıklar gösterdiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractÖz:In tourism marketing, age factor is accepted as an important market segmentation criterion. Individuals are divided into certain generations in the form of X, Y and Z according to the year they were born. Each generation has some distinctive behavioral features. These behavioral characteristics can also play a decisive role in the choice of tourist products and services. Determining the different travel behaviors of each age group and developing suitable products and services is an important issue in terms of tourism marketing. On the other hand, there are different reasons leading people to travel. These reasons, which are explained as travel motivation, are explained as both "driving factors" that push individuals to travel and "attractive factors" that attract them at their destination. The purpose of this research, to examine whether travel motivations of X, Y and Z generations differ. For this purpose, 566 people, including participants from each generation, were easily reached by sampling technique and a questionnaire prepared for travel motivations was filled. The data obtained were analyzed by quantitative analysis techniques. As a result of the analyzes, it was seen that the travel motivations consisting of seven dimensions differed according to the generations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectSeyahat Motivasyonuen_US
dc.subjectX,Y,Z Kuşağıen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectTravel Motivationen_US
dc.subjectX, Y, Z Generationen_US
dc.titleSeyahat motivasyonlarının X, Y ve Z kuşaklarına göre farklılıklarının incelenmesi üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study on investigation of differences of travel motivations according to X, Y and Z generationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-1101-5676en_US
dc.authoridSalim İbiş / 0000-0002-2404-9218en_US
dc.authorid0000-0003-4040-4547en_US
dc.departmentFakülteler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorİbiş, Salim
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue30en_US
dc.identifier.startpage2528en_US
dc.identifier.endpage9535en_US
dc.relation.journalOPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record