Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.editorYumuşak, İbrahim Güran
dc.date.accessioned2024-01-30T08:35:31Z
dc.date.available2024-01-30T08:35:31Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationYÜCEL, G., & AYKUT, M. (2023). Metaverse’ün hukuk sistemleri üzerindeki muhtemel etkileri ve global metaverse pazarı . Bilgi ekonomisi ve yönetimi perspektifiyle dijitalleşme finans ve teknoloji, s.(186-197) İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://www.izu.edu.tr/docs/default-source/default-document-library/beyp-dijitallesme-finans-ve-teknoloji.pdf?sfvrsn=8d82af95_0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12941/185
dc.description.abstractÖzet Metaverse kelime olarak öte-evren anlamına gelmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler internette web 1.0’dan web 4.0’a doğru evrimini sürdürürken içinde bulunduğumuz gerçek dünyanın sınırlarını ortadan kaldıran ve bireyler ne zaman, nerede, nasıl ve kim olmak istiyorsa buna olanak veren sanal bir dünyanın kapıları Metaverse ile aralanmıştır. Söz konusu sanal dünya içerisinde çalışılabilmekte, ticaret yapılabilmekte ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilebilmekte, fiziki dünyada yapılan hemen her şey simülasyon yöntemleriyle taklit edilebilmektedir. Bu çalışmada öncelikle web 1.0’dan web 4.0’a farklı aşamalardan geçen internetin son otuz yıldaki gelişimi sonucunda ortaya çıkan Metaverse’ün insanlara vaat ettikleri, Metaverse’te hukuki kişilik kavramı, vergilendirme, iş hukuku, hukuki ve cezai uyuşmazlıklar incelenecektir. Geçmiş tecrübeler göstermektedir ki; hukuk doğası gereği teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle teknolojinin sosyal yaşamda sebep olduğu yıkıcı etkileri sınırlandırmak ve oluşabilecek muhtemel boşlukları doldurmak üzere değişime uğramaktadır. Bu çalışma içerisinde de yıkıcı bir teknoloji olan Metaverse’ün günümüz hukuk sistemleri üzerinde ortaya çıkartabileceği muhtemel değişimler inceleme konusu yapılmaktadır. Son olarak global Metaverse pazarından büyük payı alması beklenen ülkelerin hangileri olacağı ve bu ülkeler ile teknoloji devi şirketlerin karşısında yer alan diğer ülkelerin alabileceği teknik ve hukuki tedbirler hususunda değerlendirmelerde bulunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractAbstact Metaverse literally means beyond-universe. As developments in information and communication technologies continue to evolve from web 1.0 to web 4.0 through different phases on the Internet, the doors of a virtual world that removes the boundaries of the real world we live in and allows individuals to be whenever, wherever, how and whoever they want have been opened with the Metaverse. It is possible to work, trade and perform social activities in this virtual world and almost everything done in the physical world can be emulated by simulation methods. In this study, first of all, what Metaverse that emerged as a result of the development of the Internet from web 1.0 to web 4.0 in the last thirty years promises to people, the concept of legal personality in Metaverse, taxation, labor law, legal and criminal disputes will be examined. Past experiences show that; law, by its nature, undergoes changes in order to limit the destructive effects of technology in social life and to fill the possible gaps by following the technological developments. In this study, the possible changes that the Metaverse, which is a destructive technology, can reveal on today's legal systems are examined. Finally, evaluations are made about which countries are expected to take a large share from the global Metaverse market. In addition, technical and legal measures that other countries can take against these countries and technology giant companies are evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMetaverseen_US
dc.subjectNFTen_US
dc.subjectWeb 4.0en_US
dc.subjectHukuki kişiliken_US
dc.subjectElektronik kişien_US
dc.subjectVergilendirmeen_US
dc.subjectİş hukukuen_US
dc.subjectHukuki uyuşmazlıken_US
dc.subjectCezai uyuşmazlıken_US
dc.subjectSanal mahkemeen_US
dc.subjectSanal savcılıken_US
dc.subjectMetaverse pazarıen_US
dc.subjectLegal personen_US
dc.subjectElectronic personen_US
dc.subjectTaxationen_US
dc.subjectLabor lawen_US
dc.subjectLegal disputeen_US
dc.subjectCriminal disputeen_US
dc.subjectVirtual courten_US
dc.subjectVirtual prosecutor's officeen_US
dc.subjectMetaverse marketen_US
dc.title[kitap bölümü] Metaverse’ün hukuk sistemleri üzerindeki muhtemel etkileri ve global metaverse pazarıen_US
dc.typebookParten_US
dc.departmentFakülteler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorAykut, Mustafa
dc.identifier.startpage186en_US
dc.identifier.endpage197en_US
dc.relation.journalBilgi ekonomisi ve yönetimi perspektifiyle dijitalleşme finans ve teknolojien_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Uluslararasıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record